Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1016280 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to John Ng
 John Ng - ID: 1016280
 Name:  John Ng
 IP & Posted by:  68.98.173.126 on March 12, 2011 at 6:19pm
 Updated by:  April 5, 2018 at 1:53pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Fairfax
 State/Province:  Virginia
 Zip:  22031
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Be my own boss.
 Free Time:  Hiking, investing, and gaming.
 I Am:  I am an ambitious, self-made, work alcoholic but down to earth person. I like to balance professional & personal life. Professional life gives me exposure, confidence & sense of achievement. In my spare time, I go hiking, watch movies and reading finance news. Mình là một người đầy tham vọng, tự tạo, coi công việc là trên hết nhưng rất dễ gần, thân thiện. Mình thích cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Cuộc sống chuyên nghiệp mang lại cho mình sự tiếp xúc, tự tin và cảm giác thành thành đạt. Trong thời gian rảnh rỗi, mình hay đi leo núi, xem phim và đọc tin tài chính.
 Looking For:  good, gentle and responsible girl(beautiful is optional) bạn gái giỏi, hiền hậu và đảm đang (xinh đẹp is optional) 571-765-ThreeFiveFiveOne

Back | Send Email to John Ng (ID: 1016280)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.