Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1022986 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to HonNgocVienDong
 HonNgocVienDong - ID: 1022986
 Name:  HonNgocVienDong
 IP & Posted by:  115.64.178.171 on April 6, 2011 at 5:03am
 Updated by:  August 30, 2017 at 12:11pm
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Business Owner
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Short:+/Long:*
 Free Time:  +1 281 870 2255
 I Am:  Thành thật sẽ đến với chân thành |Hình lượm trên Internet-Anh sẽ gởi hình thật và/hoặc "video call" nếu Em thật sự có thành ý muốn đến với Anh bằng tấm lòng chân thành| {Trước năm 1975, Hòn Ngọc Viễn Đông là tên gọi của Sài Gòn Thương}
 Looking For:  Anh tìm sự chân thành và thủy chung viên mãn.

Back | Send Email to HonNgocVienDong (ID: 1022986)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.