Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1191709 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 aoanh - ID: 1191709
 Name:  aoanh
 IP & Posted by:  82.241.32.101 on January 31, 2013 at 4:34am
 Updated by:  September 30, 2014 at 11:22am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Lyon
 Zip:  69
 Country:  France
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  binh thuong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  "Tinh yêu và hanh phuc" tuong chung don gian nhung thât kho' mà tim thây ???
 Free Time:  Thoi gian rât là qui bao, nêu chung ta ränh rôi thi häy nghi dên nhung nguoi thân . Hay huong vê quê huong voi vong tay mo rông tinh Nhân Ai !!! Rôi ban se tim duoc nhung niêm vui sau khi ban dä dem duoc niêm vui dên cho moi nguoi...
 I Am:  Ham thich thê thao..yêu thich trë nhö , yêu thiên nhiên cüng nhü suc vât , và däc biêt là yêu...hanh phuc gia dinh . Hi !
 Looking For:  Môt nguoi dàn ông VN sông o Phap , thât long muôn lâp gia dinh, co trách nhiêm voi gia dinh , biêt tôn trong nguoi khac và co tâm long nhân hâu ...

Back | Send Email to aoanh (ID: 1191709)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.