Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1339841 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh Chi

 Linh Chi - ID: 1339841
 Name:  Linh Chi
 IP & Posted by:  14.169.222.97 on June 8, 2015 at 10:42am
 Updated by:  December 8, 2017 at 8:31pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  học nail...
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hỏi làm gì???
 Free Time:  Đi tìm hi vọng :))
 I Am:  Nói chuyện rồi biết hihi
 Looking For:  1 người đã từng ăn chơi và đã dừng có thể hiểu tất cả những gì nên làm và không nên làm

Back | Send Email to Linh Chi (ID: 1339841)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.