Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388074 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 yêu phụ nữ - ID: 1388074
 Name:  yêu phụ nữ
 IP & Posted by:  71.202.191.80 on October 12, 2016 at 6:57pm
 Updated by:  July 15, 2018 at 9:53am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  6 Feet 0 Inches (183 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95119
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  asianxxxsj@gmail.com
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  White American man looking for a Vietnamese lover living in San Jose California. I want to have private romantic times with a Vietnamese lady. This can start a possible relationship together. If you are married, younger, or older that is fine. Just have free time and availability. contact me: asianxxxsj at gmail or four zero eight four five nine nine eight nine six. If you would like to come over to my place to get to know each other, please tell me. Người Mỹ da trắng đang tìm một người yêu Việt Nam sống ở San Jose California. Tôi muốn có thời gian lãng mạn riêng tư với một phụ nữ Việt Nam. Điều này có thể bắt đầu một mối quan hệ có thể với nhau. Nếu bạn đã kết hôn, trẻ hơn hoặc lớn hơn thì tốt. Chỉ cần có thời gian rảnh và sẵn sàng. Nếu bạn muốn đến địa điểm của tôi để làm quen với nhau, hãy cho tôi biết.
 Free Time:  think about vietnamese ladies *bốn* không* tám* bốn* năm* chin* chín*tam *chín *sáu
 I Am:  Người Mỹ da trắng đang tìm một người yêu Việt Nam sống ở San Jose California. Tôi muốn có thời gian lãng mạn riêng tư với một phụ nữ Việt Nam. Điều này có thể bắt đầu một mối quan hệ có thể với nhau. Nếu bạn đã kết hôn, trẻ hơn hoặc lớn hơn thì tốt. Chỉ cần có thời gian rảnh và sẵn sàng. Nếu bạn muốn đến địa điểm của tôi để làm quen với nhau, hãy cho tôi biết. asianxxxsj tại gmail hoặc bốn không tám bốn năm chín chín tám chín sáu. Nếu bạn muốn đến nơi của tôi để tìm hiểu nhau, xin vui lòng cho tôi biết.
 Looking For:  DO NOT CONTACT ME ON THIS SITE USE MY EMAI OR TEXT*bốn* không* tám* bốn* năm* chin* chín*tam *chín *sáu

Back | Send Email to yêu phụ nữ (ID: 1388074)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.