Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390064 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Troi dat Bao La
 Troi dat Bao La - ID: 1390064
 Name:  Troi dat Bao La
 IP & Posted by:  73.91.158.170 on November 5, 2016 at 7:28am
 Updated by:  October 19, 2019 at 3:42pm
 Gender:  Male
 Age:  54
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Olive Branch
 State/Province:  Mississippi
 Zip:  38654
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Lam muon
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  KCGDN
 Free Time:  KCGDN
 I Am:  PHỎNG THEO THỬA RUỘNG BA BỜ. Ruộng người bỏ phế đã nhiều năm. Không ai cầy cấy mắc chi ta. Cày sâu cuốc bẩm đời vất vả. Gặt hái thu hoạch khổ tấm thân. ... Hạnh phúc là thứ trời không ban. Phần ta đã biết chẳng cưỡng cầu. Cuộc đời cứ thế mà tự tại. Không yêu, không hận cũng chẳng sầu
 Looking For:  KCGDN

Back | Send Email to Troi dat Bao La (ID: 1390064)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.