Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1393863 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Nhi
 Lê Nhi - ID: 1393863
 Name:  Lê Nhi
 IP & Posted by:  116.105.249.163 on December 16, 2016 at 8:07am
 Updated by:  November 27, 2017 at 11:36pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim,...
 I Am:  Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai vẫn thế. Ai có duyên sẽ làm bạn. Ko chín ba năm. Bốn 85. Sáu 76.
 Looking For:  Muốn gặp người nghiêm túc trong việc kết bạn, người sống vì gia đình.

Back | Send Email to Lê Nhi (ID: 1393863)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.