Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397922 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Duc Nguyen
 Duc Nguyen - ID: 1397922
 Name:  Duc Nguyen
 IP & Posted by:  115.77.84.207 on February 5, 2017 at 12:51am
 Updated by:  October 8, 2017 at 11:32am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Web Dev
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngan: Tim ban Dai: XD gia dinh
 Free Time:  Xem film, luot web, doc sach bao tai lieu.
 I Am:  Người vui vẻ, hòa nhã. Thích công nghệ, quan tâm vấn đề XH, Đời sống.
 Looking For:  Hiền lành, chung thủy, hiểu biết. Yêu cs gia đình. ko-chin-ba-sau-bay-bay-ko-mot-mot-chin (zl,vb)

Back | Send Email to Duc Nguyen (ID: 1397922)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.