Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410351 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ostalb-Eventos

 Ostalb-Eventos - ID: 1410351
 Name:  Ostalb-Eventos
 IP & Posted by:  178.2.166.24 on July 4, 2017 at 3:31pm
 Updated by:  February 10, 2018 at 11:07pm
 Gender:  Male
 Age:  64
 Height:  6 Feet 2 Inches (188 cm)
 Weight:  More Than 220 lbs (Hon 100 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Heidenheim
 Zip:  89520
 Country:  Germany
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Room decorator
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngiai đoạn mới của cuộc sống - đám cướiew life section - wedding
 Free Time:  Biking, Boating, Traveling, Relaxing, Walking, Đi xe đạp, chèo thuyền, đi du lịch, nghỉ ngơi, đi bộ,
 I Am:  Tôi là người Đức và mong muốn một phụ nữ Việt Nam với những nét đẹp của đất nước. Thật không may, tôi chỉ hiểu một vài từ tiếng Việt nhưng chúng tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc với người phiên dịch máy tính. Địa chỉ mail của tôi: ostalb.eventos (at) ymail.com Viet-Single cũng được biết đến ở quê nhà như là một câu lạc bộ không nghiêm trọng. Vì lý do này, tôi muốn yêu cầu bạn cho sự cởi mở và trung thực, bạn cũng nên biết trong một ngày để rời khỏi đất nước của bạn để sống ở Đức. Tôi đang tìm kiếm một đối tác cuộc sống cho một cách phổ biến. I am German and wish a Vietnamese woman with the beautiful features of the country. Unfortunately, I understand only a few words Vietnamese but we can communicate in English or with the computer translator. My mail address: ostalb.eventos (at) ymail.com Viet-Single is also known in my homeland as a non-serious single club. For this reason, I would like to ask you for openness and honesty, you should also be aware inwardly one day to leave your country to live in Germany. I am looking for a life partner for a common way.
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một người vợ tốt để kết hôn, giữa 46 và 54 tuổi, đơn giản, thân thiện và tốt đẹp với trái tim ấm áp. I am looking for a good wife to marry, between 46 and 54 years old, simple, friendly and nice with good warm heart.

Back | Send Email to Ostalb-Eventos (ID: 1410351)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.