Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414860 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tri Thuan - ID: 1414860
 Name:  Tri Thuan
 IP & Posted by:  131.137.245.209 on August 25, 2017 at 11:08am
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  M4K2C4
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm đạt hài hòa trong sự nghiệp, sức khoẻ và xã hội
 Free Time:  Gym, Reading, Travelling
 I Am:  Chân thật, hòa động và quí trong cuộc sống
 Looking For:  Tình bạn để chia xẻ niềm vui, hỗ trợ, động viên và dìu dắt nhau qua cuộc sống

Back | Send Email to Tri Thuan (ID: 1414860)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.