Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423006 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hanh4154661274

 Hanh4154661274 - ID: 1423006
 Name:  Hanh4154661274
 IP & Posted by:  209.58.148.17 on December 6, 2017 at 4:06am
 Updated by:  December 7, 2017 at 1:12am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Denver
 State/Province:  Colorado
 Zip:  80203
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  I want a serious relationship and want to achieve something great with my future man
 Free Time:  I like to swim, hike and fish with my friends
 I Am:  Tên tôi là Hạnh, tôi mới ở đây nhưng tôi muốn gặp người đàn ông bên phải để yêu và ở cùng tôi cho đến khi cuộc đời còn lại của tôi Tôi không có thời gian để trò chơi tốt ở đây là số điện thoại của tôi 415-466-1274 hoặc bạn có thể nhận được thông qua tôi trên facebook https: / / www.facebook.com/hanh.dnd92 vì vậy tôi sẽ được chờ đợi để đáp ứng đúng người cho tôi
 Looking For:  Well the man who is honest just text me on 415-466-1274 so we can talk better and se how it goes

Back | Send Email to Hanh4154661274 (ID: 1423006)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.