Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434183 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Như ý

 Lê Như ý - ID: 1434183
 Name:  Lê Như ý
 IP & Posted by:  123.25.197.74 on May 27, 2018 at 4:57am
 Updated by:  October 9, 2018 at 5:17am
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:   Lỡ ko có ai rước, Lỡ lủi thủi suốt đời, Lỡ mà có thế thật, Chắc chớt... đó trời ơi!
 Looking For:  Một mối quan hệ nghiêm túc

Back | Send Email to Lê Như ý (ID: 1434183)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.