Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445997 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NhieuChuyen
 NhieuChuyen - ID: 1445997
 Name:  NhieuChuyen
 IP & Posted by:  85.27.205.176 on November 13, 2018 at 2:36pm
 Updated by:  January 15, 2019 at 6:28am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  ben kia
 Zip:  5000
 Country:  Denmark
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Lam Bieng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn nói dóc,
 Free Time:  Đi dạo , nhiều chuyện , bà 8
 I Am:  vui thì cừơi tức thì la, giân im re kèkèkèkè
 Looking For:  vui vẽ hòa đồng , và hiểu nhau tin tưởng chia sẽ ,hết kkkkkkk

Back | Send Email to NhieuChuyen (ID: 1445997)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.