Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446248 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to BH
 BH - ID: 1446248
 Name:  BH
 IP & Posted by:  73.73.182.10 on November 17, 2018 at 3:27pm
 Updated by:  November 21, 2018 at 7:32pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  6 Feet 1 Inches (185 cm)
 Weight:  More Than 220 lbs (Hon 100 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Elkhart
 State/Province:  Indiana
 Zip:  46514
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Computer/IT/Unix
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  đến đâu thì sẽ biết.
 Free Time:  Computer, Billiard, dọn dẹp nhà cữa.
 I Am:  không có gì đặc biệt. Cuộc sống yên ỗn.
 Looking For:  Có bạn tốt và hợp tánh thì đỏ cô đơn. Còn gì hơn nữa sẽ đến.. thì sẽ đến. Số phận mình ra sao khi mạng đời đã lựa chọn thì sẽ không tránh nỗi. Mình không xét xử hay phân tích con người mình đến với vì mình đã trãi qua, đã thấy, và đã cãm nhận rất nhiều rồi. Cho mình bất đầu lại từ đây nhé?

Back | Send Email to BH (ID: 1446248)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.