Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478429 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TìmBanDoi

 TìmBanDoi - ID: 1478429
 Name:  TìmBanDoi
 IP & Posted by:  104.188.20.167 on February 5, 2020 at 11:43pm
 Updated by:  February 13, 2020 at 12:37am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Zip:  92111
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Hair & Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tôi tên : Hà thi Thu Vân , tìm môt nguoi dàn ông thât lòng nghiêm túc , cham chi làm viêc , de ket hôn . Hiên tai , tôi dang sông và làm nghê uôn tóc tai nhà Me ruot tôi , moi anh den Salon tóc Dung : 39/4/30 Huÿnh Van Bánh , Phuong 17, Quân Phú Nhuân , Tp HCM , Viet Nam . Tôi hy vong duoc gap ban qua sô IPhone messengers cua tôi : “ không chín không tám , sáu chín ba , bay bay bôn “ Hoac ban sông o Hoa Ky , xin liên lac sô phone chį Huong tôi : “ eight five eight- two six two - three seven zero nine “ de biêt ro vê tôi . Gia dinh anh và chi tôi hiên dang sông o North Carolina.
 Free Time:  Don dep , nau an , nghe nhac . Thích di du lich ...nhung thoi gian và cuôc sông cua tôi không có diêu kiên ....và không có nguoi yêu ...không có chông bên canh ....nên tôi cung không muôn di ra ngoài , sau gio làm viêc .
 I Am:  Tôi da ly hôn trong 6 nam qua , vì cuôc hôn nhân dia nguc ....da làm tôi mêt moi tinh thân ..nên tôi chua nghi dên ...nguoi dàn ông nào trong nhieu nam qua. Tôi có 1 con trai duy nhât , 17 tuoi , tu ngay ly hôn .....tôi và con trai tôi vê sông voi gia dinh Me ruot cua toi cho dên nay . Tính tôi hiên lành , an phân , không bon chen , se sua vât chât và ghét tính nói dôi . Boi vì , tôi hieu rang : “ Biêt DU là DU “ , quan trong là tình yêu trong trái tim ban có du yêu thuong tôi , de cuoc sông tinh thân cua tôi có duoc niêm vui và hanh phúc.
 Looking For:  Hình bên canh là cua tôi , cuôc sông cua tôi rât khó khan nên tôi cân làm viêc ...nên không có thoi gian vào trang web này de dua gion...làm tôn thuong tình cam cua nguoi khác ...cung chính là cua tôi .....Tôi cân ban trung thuc và không nói dôi de không làm mat thoi gian cua nhau . Dàn ông tuoi tu 55 dên 65 , cuoc sông on dinh , biet trân trong hanh phúc gia dình ,không casino , không uông ruou , không thuôc lá . iPhone messenger cua tôi “ không chín không tám , sáu chín ba , bay bay bôn “ Nêu ban o Hoa Ky , liên hê phone cua chi Huong tôi : “ eight five eight - two six two - three seven zero nine “ de hieu thêm vê tôi . Sorry , tôi chi tra loi khi thu cua ban kèm hình thât cua ban / Hoac gap nhau truc tiêp .

Back | Send Email to TìmBanDoi (ID: 1478429)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.