Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 255439 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Minh-Uyen - ID: 255439
 Name:  Minh-Uyen
 IP & Posted by:  68.120.204.164 on October 13, 2004 at 12:58am
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95121
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  muõn tìm bạn thân,nẽu hợp sẽ tiẽn tới hôn nhân
 Free Time:  đọc sách,lên mạng để nghiên cứu,và đọc news
 I Am:   độc thân vui tính,hay tếu lâm khi nói truyện với mọi người
 Looking For:  Hiền lành trung thực,không gian dối

Back | Send Email to Minh-Uyen (ID: 255439)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.