Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 463844 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to CHA'NHUCONGIA'N
 CHA'NHUCONGIA'N - ID: 463844
 Name:  CHA'NHUCONGIA'N
 IP & Posted by:  63.40.38.97 on June 4, 2006 at 8:15pm
 Updated by:  January 9, 2019 at 3:00am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Atlanta
 State/Province:  Georgia
 Zip:  30302
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  LA`M GIA`U......
 Free Time:  online,shopping....
 I Am:  Nếu bạn đẹp hãy sống xứng đáng với vẻ đẹp của bạn;còn nếu bạn xấu bạn hãy quên nó đi,dù...bạn biết!(Tôi đang cố cố..quên)
 Looking For:  sao cũng được...

Back | Send Email to CHA'NHUCONGIA'N (ID: 463844)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.