Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 561559 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to huynh trieu

 huynh trieu - ID: 561559
 Name:  huynh trieu
 IP & Posted by:  75.16.77.42 on May 18, 2007 at 5:16pm
 Updated by:  December 4, 2010 at 7:04pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Garden grove
 State/Province:  California
 Zip:  92844
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  selfbusiness
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  MỤC TI?U NGẮN TH? OKAY RỒI---- MỤC TI?U D?I CỦA T?I L?: KHI LỚN TUỔI TH?M MỘT CH?T NỮA, T?I SẼ TRỞ VỀ V.N.V? T?M MỘT C? BẠN, ĐỂ SỐNG HẾT CUỘC ĐỜI C?N LẠI CỦA T?I Ở VN.
 Free Time:  độc sách,báo,xem tv.đi du lịch......nick ...lamquanghung2007
 I Am:  TÍNH T?NH CỦA T?I RẤT DỂ,RẤT NH?N TỪ,HIỀN, V? NHỨT L? BIẾT LĂNG NGHE. ?;C?N TẤT CẢ H?NH V? TUỔI CỦA T?I,ĐỀU L? THẬT 100%
 Looking For:  T?M BẠN GÁI PHẢI CH?N THẬT,V? THẬT TH?,HIỀN,BIẾT LẮNG NGHE, BIẾT CÁCH SỐNG AN PHẬN,KH?NG ĐUA ĐỒI,BON CHEN THEO VẬT CHẤT.

Back | Send Email to huynh trieu (ID: 561559)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.