Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 880892 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 winny0932433964 - ID: 880892
 Name:  winny0932433964
 IP & Posted by:  113.161.160.32 on November 15, 2009 at 9:15pm
 Updated by:  September 7, 2012 at 11:49pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  vinh long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  accounting
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm một nữa còn lại , để yêu và xây dựng hạnh phúc,find the remaining half, to love and build happy,剩下的一半,爱和建立幸福!
 Free Time:  em thì đi làm và ở trọ trên bình dương,ngoài giờ làm việc em về phòng nấu ăn , em sống trên đất lạ quê người nầy được bốn năm , em cũng ít di đây đó nhiều , gì ở đây không quen ai hết , anh chị đồng nghiệp thì có gia đình hết rồi, nên em chỉ biết về phòng thôi, dã lại đi đâu để tìm một người đàn ông tốt và hiểu chuyện đây, nên nên em lên vietsing nầy tìm được một người thật sự muốn kết bạn !you then go to work and lodging on the Pacific, non-work time to cook them about the room, I lived in this strange country who is four years, I also travel a little more, do not know anyone here, he her colleagues, the family is over, so I only know of the room, to go wild to find a good man and understand this story, so this should get you up vietsing someone really wants to make friends!你然后去上班,并在太平洋的住宿,非工作时间,他们在房间里做饭,我住在这个陌生的国度,是四年,我也前往多一点点,不知道这里的人,他她的同事,家庭,所以我只知道房间,去野外找一个好人和了解这个故事,所以这应该让你vietsing真的有人要广交朋友!
 I Am:  lịch sự ,chân thật muốn làm bạn, ko muốn đùa giỡn , và em cũng không muốn làm ai buồn ,mai chỉ muốn tôn trọng đế với nhau chia sẽ , không phân biệt độ tuổi va hoàn cảnh gia đình, quá khứ không quan trọng, chỉ cần sự chân thật !polite, honest you want to do, do not want to joke around, and tomorrow do not want nobody, tomorrow just want to respect each other base share, irrespective of age and family circumstances, the past does not matter , just the truth!礼貌,诚实你想做的事,不要想开玩笑,明天不想没有人,明天是要相互尊重的基础份额,不论年龄和家庭情况,过去并不重要只是真相!
 Looking For:  chân thật muốn tìm bạn để chia sẽ , không phân biết quá khứ , em chỉ cần sự thật tình , trên bước đường tình cảm em không được mai nắm,em xa quê hương đi làm xa, cần có một người bạn chia sẽ, em cần một bờ vai , để cho em đứng lên khi dắp ngã , đây là số điện thoại và nick chát của em , nếu anh nào thật sự muốn chia sẽ với em , thì gọi điện thoại cho em , hongmaiphonglan09, em chúc tất cả anh chị có nhiều niềm vui, chào thân mến !true you want to share, regardless of the past, I just love the truth, on the way tomorrow love you not know, I work far away from home, there should be a friend to share, you need a shoulder, so I stood up in response to falling, and this is the phone number of my chat nick, if he does really want to share with you, then call me, hongmaiphonglan09, I wish all of you you have alot of fun, good dear!真实的,你想分享,无论过去,我只是爱明天爱你不知道,我的工作远离家乡的道路上的真理,应该是一个分享的朋友,你需要一个肩膀,让我站了起来,跌落,这是我的聊天尼克的电话号码,如果他真的想与大家分享,然后给我打电话,hongmaiphonglan09,我祝大家你有乐趣,亲爱的好alot!

Back | Send Email to winny0932433964 (ID: 880892)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.