Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 987151 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to RyanL

 RyanL - ID: 987151
 Name:  RyanL
 IP & Posted by:  115.72.222.193 on November 22, 2010 at 10:52pm
 Updated by:  May 1, 2016 at 8:16am
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVKD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt công việc và tìm kiếm cuộc sống hp.
 Free Time:  Coffee với bạn bè,chụp ảnh or du lịch bụi
 I Am:  Hãy để mọi người nhận xét
 Looking For:  Hợp thì nói chuyện,yêu thi phải do duyên phận.

Back | Send Email to RyanL (ID: 987151)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.